ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

7 નવે, 2014

MAHESUL VIBHAG SURVEYER VARG -3 RESULT AVAILABLE

MAHESUL VIBHAG SURVEYER VARG -3 RESULT AVAILABLE

1)...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરોજાહેરાત ક્રમાંક:SCNDLR/201415/1 અન્વયે મહેસુલ વિભાગની ભરતી સમિતિ દ્વારા તા.૧૯/૧૦/૧૪ના રોજ યોજાયેલ સર્વેયર સંવર્ગ, વર્ગ-૩ની સ્પર્ધાત્મક લેખીત (ઓ.એમ.આર.) પરીક્ષાનું કામચલાઉ પરિણામ Click here 

2)Selection List for the post of Surveyor Class - 3, Adv. No.TPV/201314/2--> click here 

3)Selection List for the post of Planning Assistant Class - 3, Adv. No.TPV/201314/1--> click here 


Posted by Deepakkchavda

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો