ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

BEST VIDEOWonder Girl
Google Girl
Girl Makes Animal Voice
Google Boy
આપણે આપણા બાળકોની નજરે
RTE Anthem Song- Chalo School
Proud to Indian
Watch for Indian
Leadership
Vaidik Hindustan
માનવીની ભવાઇ-ગુજરાતીમા.

રાધા મહેતા સ્પીચ -સુરત
 રાધા મહેતા સ્પીચ-જુનાગઢ 
 રાધા મહેતા સ્પીચ
સ્વામી વિવેકાનન્દ -શિકાગો સ્પીચ