ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

સરકારી યોજનાઓ  1. આરોગ્ય, આવાસ નિર્માણ અને અન્ય
  1. આર્થિક ઉત્કર્ષ
  1. બાળકલ્યાણ
  1. વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
  1. વૃધ્ધ કલ્યાણ
  1. શૈક્ષણિક