ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

CCC EXAM MATERIAL


This Page in  CCC exam material placed here. This CCC exam material  will be useful to government employee and teachers.Every government employee promotions and new pay scale to get the ccc Exam is mandatory to pass  this CCC exam material  might be useful here to link encased, Quiz and Game is encased here for ccc exam , which will be useful to you. this information you will like it. 

CCC THEORY QUESTION-ANSWERS AUDIO MP3 FILE BY ALPESH PARMAR.Must Download This.

(1) CLICK HERE & DOWNLOAD PART-1

(2). CLICK HERE & DOWNLOAD PART-2

(3). CLICK HERE & DOWNLOAD PART-3

(4). CLICK HERE & DOWNLOAD PART-4 (Size 1 Mb)

(5). CLICK HERE & DOWNLOAD PART - 5 

(6). CLICK HERE & DOWNLOAD PART -6


CCC PRACTICAL BOOK BY ALPESH PARMAR.

CLICK HERE & DOWNLOAD THIS BOOK.
(Size 1.1 Mb)

315 IMP QUESTION - ANSWERS OF THEORY BY SUNIL PATEL. Must Download

CLICK HERE AND DOWNLOAD 

CCC THEORY EXAM 1000 MOST IMP QUESTION - ANSWERS BY VIVEK JOSHI.

GTU CCC IMP QUESTION - ANSWERS COLLECTION BY HEMANT VAGHELA.

Download CCC Theory Material in PDF File 

(1) Download CCC Theory Material in PDF File 1
(2) Download CCC Theory Material in PDF File 2
(3) Download CCC Theory Material in PDF File 3
(4) Download CCC Theory Material in PDF File 4
(5) Download CCC Theory Material in PDF File 5
(6) Download CCC Theory Material in PDF File 6
(7) Download CCC Theory Material In PDF Book No.7

To Download All Videos Directly Click On Below Given Links :

1.Fakaro Type Karavo video By Edusafar 
2.Folder Banavvu Video By Edusafar
3.Mail Merge Video by Edusafar
4.MS Word ma Typing Ane setting Video By Edusafar
5.Notepad Video By Edusafar
6.Notepad Shortcut Video By Edusafar
7.Outlook Reminder Set Video By Edusafar
8.Computer Parts List Video by Edusafar
9.Wallpaper And Screen Saver Change Video By Edusafar
10.Paint ma Drawing Video By Edusafar
11.Notepad ma biodata Video By Edusafar
12.Computer Drive info in Notepad Video by Edusafar
13.Outlook ma Appointment Banavvi Video By Edusafar
14.Outlook MA E-mail ID Configure Karavu Video By Edusafar
15.Shruti Typing Video by Edusafa


(1) GTU CCC - Question Bank
(2) GTU CCC Practical Exam Video 18 How to Typing with Gujarati Indic (Shruti)
(3) GTU CCC Practical Exam Video 3 How to Save Contact in Outlook
(4) GTU CCC Practical Exam Video 6 How to set Reminder in Outlook 2003
(5) GTU CCC Practical Exam Video 17 How to drow National Flage(rashtra Dhvaj) In Paint
(6) GTU CCC Practical Exam Video 16 Drive information in Notpad
(7) GTU CCC Practical Exam Video 15 Drop cap, bulletes, Numbering in MS Word
(8) CCC Practical Exam Video-1 folder kevi Rite banavvu ?
(9) GTU CCC Practical Exam Video 13 Five Indoor and Outdoor Games in Notepad
(10) GTU CCC Practical Exam Video 12 Notepad Shortcut
(11) GTU CCC Practical Exam Video 5 How to Create Mail Merge in word 2003
(12)GTU CCC Theory and Practical Exam Important Questions
(13) CCC Exam Related Question and Anwer
(14) Edusafar Impact On GTU CCC Registration
(15) GTU CCC Practical Exam Video 11 MS Word Envelopes
(16)GTU CCC Practical Exam Video 4 How to Create Appointment in Outlook ?
(17)GTU CCC Theory Exam 1000 Question
(18) GTU CCC Practical Exam Usefull Gujarati Indic Input (shruti)
(19) GTU CCC Practical Exam Video 10 how to set Wall paper and screensaver
(20) GTU CCC Registration Video and short cut tips
(21) GTU CCC Practical Exam Related Video 2 how to Outlook 2003 set up ?( Email ID configure karvu )
(22)How to CCC Registration Information
(23)How to set On Screen Keyboard in windows 7
(24)GTU CCC Practical video 9 MS Paint
(25) Parts of a Computer - In Gujarati
(26)GTU CCC Practical Exam video 7 MS Word CCC Video
(27) CCC Practical Book
(28) GTU CCC Exam Usefull Mobile Apps
(29) GTU CCC Practical Exam Model Paper 5 and 6
(30)CCC Practical Exam Model Paper 1 to 4
(31)Write Shruti Guj Translation Letters
(32)CCC Practical Exam material
(33) CCC FORM & CCC HANDBOOK
(34)CCC QUIZ Apps.
(35)CCC Quiz Game 21 To 25
(36) CCC Quiz Game 16 To 20
(37)CCC Quiz Game 11 To 15
(38)CCC Quiz Game 6 To 10
(37)CCC Quiz Game 1 To 5
(38) CCC Exam Quiz 1 to 7 Free Download

Thanks kj parmar


2 ટિપ્પણીઓ: