ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

GPSC / Study Materils

thanks to crack gpsc team


8.current-affairs-2013-in-gujarati-part8

9.current-affairs-2013-in-gujarati-part9.

10.current-affairs-2013-in-gujarati-part10.


11./current-affairs-2013-in-gujarati-part11.


12.current-affairs-2013-in-gujarati-part12


13.current-affairs-2013-in-gujarati-part13


14current-affairs-2013-in-gujarati-part14.


15.current-affairs-2013-in-gujarati-part15.


Thanks To marugujrat 


 IPC 1860 Audio Materials  :- part 1/Part 2

PSI Evidence Act 1872 :- Clickhere

PSI Practice Paper 3 : Click here

Practice Paper 01 to 05 :Click here

PSI Question Bank 2 :Click here

PSI ( CRPC) Study Materials : Click here

PSI / ASI / Constable Question Bank 2014 :Click here

Gujarat Study Materials Part - 2 : Click here

PSI ( IPC ) Study Materials :Click here

PSI ( Constitution ) Study Materials :-Click here

Practice Paper 16 to 18 :- Click here
Practice Paper 12 : Click here
Gujarat G.K Part - 1 : Click here
Gujarat G.K Part - 2 :Click here
Gujarat G.K Part - 3 :Click here


List of Padma Awardees for the year 2015 :Click here
Awards 2014 :-Click here

Goody Bye 2014 (News Collection of the year 2014) : Click here 

Rozgaar Quiz Collection 2014 (PDF) : Click here 

Rozgaar Quiz Collection 2013 (PDF) : Click here 

Sports 2014 : Click here

List of Obituaries 2014 : Click here 


Competitive India January 2015 Issue (Current Affairs) : Click here

Jaher Vahivat - Bandharan Part - 1 : Click here

Jaher Vahivat - Bandharan Part - 2 :Click here

Jaher Vahivat - Bandharan Part - 3 : Click here
Jaher Vahivat - Bandharan Part - 4 :Click here
Jaher Vahivat - Bandharan Part - 5 : Click here
Jaher Vahivat - Bandharan Part - 6 :Click here

Jaher Vahivat - Bandharan Questions - Answers :- Click here

Computer Theory Question - Answers : Click here 

General Science Materials : Click here

General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 01 to 04 : Click here 

General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 05 to 08 : Click here

General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 09 to 12 :- Click here

General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 13 to 16 :Click here 

General Knowledge Paper Sets 01 to 08 : Click here Password : marugujarat

General Knowledge Paper Sets 09 to 15 :Click here Password : marugujarat

Constitution of India Que - Ans 2014 : Click here Password : marugujarat


Imp Points about Mars Orbiter Mission /Mangalyaan (Current Affairs) Click here

Indian Polity and History : Click here Password : marugujarat 
Prepared by Vanrajsinh Dodiya

General Knowledge Quiz 2014 (Gujarat
Information Department) : Click here 

Economic & Regional Geography of Gujarat
Click here   Password : marugujarat
Prepared by Jaydipsinh Puvar


Important points about Chinese President Xi Jinping Visit (Current Affairs)  : Click here

General Knowledge 243 Pages : Click here

Current Affairs till Aug 2014 : Click here

List of Obituaries 2014 (Notable people who
passed away in 2014 ) (Current Affairs) :Click here 

Awards Jan to Aug 2014 (Current Affairs) :Click here 

New Appointments Jan to Aug 2014 (Current Affairs) :-Click here 

Jan-Dhan Yojna 2014 (Current Affairs) :Click here

Current Affairs 2014 : Click here

Ice Bucket Challenge (Current Affairs) :Click here 

GK Power Dose Aug 2014 : Click here

Gujarat Ek Zalak (Prepared by Vanrajsinh
Dodiya) : Click here / View password : marugujrat 


GPSC Mix Material Paper Sets : Click 


G.K Study Material Part - 1 :Click here

G.K Study Material Part - 2 :Click here

G.K Study Material Part - 3 :Click here

G.K Study Material Part - 4 : Click here

G.K Study Material Part - 5 :Click here

G.K Study Material Part - 6 : Click here

G.K Study Material Part - 7 : Click here

G.K Study Material Part - 8 :Click here

G.K Study Material Part - 9 : Click here 

General Knowledge Que. Answers Part - 10
General Knowledge Que. Answers Part -11 :
General Knowledge Que. Answers Part -12  Download /View onlian 

General Knowledge (Mix) Part 15 : Click here
General Knowledge (Mix) Part 16 :
About EBOLA Virus :Click here 

IMP Study Materials for GPSC Class 1 & 2
Part-1 : Click here 

IMP Study Materials for GPSC Class 1 & 2
Part-2 : Click here 

India in Commonwealth Games 2014 : Click here
New Appointments :   Click here 
                               
Gaza Conflict : Click here 


Human Resource Development Study Materials: part -1:Click here 

Human Resource Development Study Materials Part - 2 : Click here 

General Knowledge Part 14 :  Click here password marugujrat


General Knowledge Part 13 : Download  Password : marugujarat 

Complete Awards / Honors List 2014 : Click here 

Sports 2014 : Click here  password marugujrat 

Mahilao no falo (Contribution of Women) :Click here /View online  password marugujrat

June Current Affairs 2014 : Click here 

History Notes (English) : Click here
Geography Notes (English) : Click here

All about Iraq Crisis : Click here 


List of World Heritage Sites in India :- Click here 

Gujarat Geographic 1 : Click here 

Women & Children Schemes : Click here 

Balvikas & Disabled Schemes : Click here (Uploaded by Pratik Acharya)

1000 Question Answers : Click here 
(Uploaded by Kaushal Dami) Password :
marugujarat

Bandharan 339 MCQ 2014 : Click here 

Current Affairs June 2014 Part 1 :Click here 

New Appointments June 2014 :Click here

Team Narendra Modi (PM) - Cabinet Ministers :- Click here 

Team Anandiben Patel :Click here

1099 Question Answer :Click here 

Most IMP Study Material for All Exams
2014 : Click here 

Bharat Ratna Awards :  Click here

Gujarat Polity 1 : click here

Gujarat New Map : Click here 

GPSC IMP Question Bank : Click here 

Gujarat Quiz Bank 2 :- Click here 

General Knowledge 3950 Question-Answers
Sets :- ( I M P ) Click Part -1 / Click Part - 2 

Rozgaar Samachar Quiz :- Click 

General Knowledge part 3 :-Click here

Ramayan Caractors :- Click here

Social Science 3037 Question - Answer Set
(General Knowledge) : Click here

Constitution Of India Full in Gujarati (290
Pages) :- Click here 

Imp. Question Answer part - 1 Click here (10MB) 

Imp. Question Answer part - 2 Click here 

KBC Question Answers :- Click here 

TET S.S Study Material Part - 1 : Click here 

Gujarat Geography Part 1 :-Click here / part -2 Click here 

History Of Gujarat :- Click here 

MAPS OF GUJARAT AND INDIA :- Click here

IMPORTANT DAYS :- Click here

GUJARAT NA JILLA : Clickhere 

SHARIR VIGNAN : Click here 

STUDY MATERIALS PART-1 :- Click here

STUDY MATERIALS PART-2 :- Cklick here

STUDY MATERIALS PART-3 :- Click here (2117Questions-Answers)

SPORTS :- Click here 


Good Bye 2013 (News Collection of the Year
2013) :- Click here 

Good Bye 2012 : Click here 

General Awareness :- Click here 

Marugujarat Andolan : Click here 

Kheti Vishayak : Click here 

Dharmik :- Click here 

Study Material Page old :- Click here 

Other Study Materials : Click here

Different Schemes :  Click here 

Pachayati Raj : Click here 

Computer Parichay : Click here 


2 ટિપ્પણીઓ: