ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

TET/TAT/HTATપ્રાથમિકના આચાર્ય બનવા માટે લેવાતી HTAT

પ્રાથમિક શિક્ષક માટે લેવાતી TET
·           G.R. Dated 14/07/2011


·             G.R. Dated 27/04/2011


·             G.R. Dated 26/04/2012


·              G.R. Dated 03/05/2012


·             G.R. Dated 18/05/2012


·             G.R. Dated 29/09/2012


·             G.R. Dated 06/06/2013


TET -2 -2012 Question Paper  PTC 1 to 5 bharti
·         માધ્યઅને ઉ.મા માટે લેવા્તી ટાટ પરીક્ષાનો સિલેબસ
·         ·         પેઇઝ -      
·     TAT 2014 Exam Answer Key Download