ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ભાષા કોર્નર  • આપણા વ્યવસાયકારો- ૪ ભાષામા- Download
·      Gujarati Corner


Sanskrit Corner

·         English Corner


English poem sem2 
1.                       "The moon"
2.                       "Sing a song of people" 
3.                       "Run" 
4.                       "Little raindrops" 
5.                       "I live in a funny town"
 
English Rhymes
1.   Fruit Train 
2.   Number Train
4.   Shape Train
7.   Flower Train 
9.   Colour Train  
10.                     Animal Train 
11.                     Bird Train
12.                     Wild Animal Train  
13.                     Animal and Their House Train 
14.                     Ball Train 
15.                     Breakfast Train 
16.                      
Hindi Corner
·         Unit-1-Presentation Download
·         STD.8.-katch ki sair-Download