ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

C.C.C.


૨.સી.સી.સી.પરીક્ષાની તૈયારી માટેની બૂક ડાઉનલોડ 

૩.સી.સી.સી.પરીક્ષાની તૈયારી માટેની હેન્ડબૂક ડાઉનલોડ
૭. ડો.બાબાસાહેબ આમ્બેડકર યુનિ.ના માન્ય કેન્દ્રોની યાદી
૮.ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિ.(GTU) ના માન્ય કેન્દ્રોની યાદી  
૯.નેત્રહીન અને વિકલાન્ગ કર્મચારીઓ માટે માન્ય કેન્દ્રો બાબતનો પરિપત્ર 
૧૦.સી.સી.સી.પાસ કરવા બાબતનો ૩૧.૧.૨૦૧૩ નો પરિપત્ર 
 ૧૧.સી.સી.સી.પાસ કરવાનો ૩૧.૧૨.૨૦૧૩ નો પરિપત્ર-(નીચે)
CCC Sample Paper 2014