ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

HTAT- TAT -TET MATERIALS 1. BHARAT BANDHARAN  CLICK HERE
 2. BOMBAY ACT 1947.        CLICK HERE
 3. BOMBAY ACT 1949         CLICK HERE
 4. NCTE ACT 1993.              CLICK HERE
 5. RTE 2005.                          CLICK HERE
 6. RTE 2009.                          CLICK HERE
 7. BAL MANOVIGYAN       CLICK HERE
 8. SCHOOL GRANT.           CLICK HERE
 9. SCHOOL DAFTAR.         CLICK HERE
 10. SANKALIT SIKSHAN IED CLICK HERE
 11. SCE MULYANKAN.        CLICK HERE
 12. PADAGOLOGY.              CLICK HERE
 13. PRI PANCHAYAT RAJ. CLICK HERE
 14. SIKSHAN HISTORY.     CLICK HERE
 15. SMC COMMITTEE.        CLICK HERE
 16. GUJRAT  SEVA NIYAM- 1 CLICK HERE
 17. GUJRAT SEVA NIYAM -2 CLICK HERE
 18. HAKO ANE FARAJO.        CLICK HERE
 19. MANOVIGYAN.                 CLICK HERE

 1. PRAGNA ABHIGAM, BALA & ADEPTS VISHE NI FULL MAHITI NI FILE..IMP FOR HTAT.                                                                      
 2. DOWNLOAD HTAT IMP:- PRAGNA ABHIGAM NE LAGTA SAVAL-JAVAB NU SANKALAN.                                                          
 3. DOWNLOAD MOST IMP FILE FOR TET-1 & HTAT EXAM.                                                         
 4. HTAT EXAM MOST IMP MATERIALS IN MP3 AUDIO FOR PART-1 VAHIVATI VIBHAG.                                                                  
 5. Calendar Related Questions solution : CLICK HERE.                                                       
 6. Direction And Distance(Disha Ane Antar) : Click here.                                                                 
 7. Bachav Prayuktio : Click here

 1. Std 1 to 5 Content
 2. Std 6 to 8 Social Science(First Sem.)
 3. Std 6 to 8 Social Science(Second Sem.)
 4. Std.6 to 8 Hindi(First and Second Sem)
 5. Std. 6 to 8 Maths (First and Second Sem) 
 6. Std.6 to 8 Gujarati(First and Second Sem)
 7. Std.6 to 8 Sanskrit(First and Second Sem) 
 8. Std.6 to 8 Sanskrit(First and Second Sem) 
 9. Std.6 to 8 Science And Tech.(first and second sem)                                                                                                                              
 • Std 6 to 8 social science all semester materials :- Click here
 • Std 8 Both semester Content in short notes : click here.                                                                                                                                                                                              MORE UPDATE WILLBE SOON

1 ટિપ્પણી: