ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

2 થી 8 ની કવિતાઓ  • ધોરણ 
·         STD-8 
·         STD-7 
·         STD-6

·         STD-5
STD- 4 

·         01 KAHE TAMETU.mp3 

·         02 RATA FUL.mp3 

·         03 HUN TO PUCHHU.mp3 

·         04 DUNIYA NI AJAYABI.mp3 

·         05 CHAL BACHUDA.mp3 

·         06 SAAD KARE CHHE.mp3 

·         07 ROJ SAVARE DHINGAMASTI.mp3 

·         08 GINATI.mp3 

·         09 DHAMMAK DHAMMAK.mp3 

·         10 JHULA.mp3

STD- 3 

·         01 NAMIYE TUJ NE.mp3 

·         02 MANE AABHALE CHAMAKATO.mp3 

·         03 AA VAT KADI NABHULAY.mp3 

·         04 MELO - CHALO JOVAJAIYE.mp3 

·         05 HUN CHHU KHAKHIBAVO.mp3 

·         06 FAGANIYO.mp3 

·         07 DHAMACHAKADI.mp3 

·         08 ANTAR MANTARJANTAR.mp3 

·         09 VA VA VANTOLIYA.mp3  

STD- 2

·         01 ALLAD EVO ALELTAPU.MP3 

·         02 MUMMY MANE RE.MP3 

·         03 MARA DADA.MP3 

·         04 SAVAJ NI SARDARI.MP3 

·         05 SHAKVALI AAVI.MP3 

·         06 NANA NANA BALAKO NIFOJ.MP3 

·         07 SASALABHAI TOBIKAN.MP3 

·         08 FALIYA VACHCHETHALIYO.MP3 

·         09 UGI NE PURVMA.MP3 

·         10 EK EK BIJ.MP3

·         11 JAMBUDO KONE VAVYO.MP3 

·         12 DIVASALI NA KHOKHA.MP3 

·         13 PARUL CHALI CHANDOCHALYO.MP3 

·         14 CHANDAMAMACHANDAMAMA.MP3 

·         15 NICHE UTARYACHANDAMAMA.MP3 

·         16 JANUARY MA PATANG.MP3 

·         17 KARTAK NA SHINGODA.MP3 

·         18 KARTAK MA DEVDIWALI.MP3 

·         19 AAPO AAPO.MP3 

·         20 JAVU CHHE MARE JAVUCHHE.MP3 

·         21 AJAB GAJAB.MP3 

·         22 DARIYA KANTHE.MP3 

·         23 EK MAJANO MALO.MP3 

  •