ચાલતી પટ્ટી

SPECIAL INSTRUCTION ◆ આ બ્લોગનો આશય માત્ર માહિતીનો પ્રસાર કરવાનો છે, બીજી સાઈટ્સ અને બ્લોગ પરથી લેવામાં આવેલાં લેખો જે-તે લેખકોના વિચારો છે. અને જે-તે લેખો ની સાથે સ્ત્રોત નિર્દેશીત રહેશે... ◆ જો કોપીરાઈટનો ભંગ થતો જણાય તો સત્વરે જાણ કરવા વિનંતી..આપના જણાવ્યે તુરંત જ તે માહિતી દૂર કરવામાં આવશે...
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Excel Sheetsમેરીટ ગણતરી કરો.
() પ્રાથમિક-૬ થી ૮ ભાષાશિક્ષક માટે
()પ્રાથમિક ૬ થી ૮ -ગણિત/વિગ્નાન
 () . પ્રાથમિક-૬ થી ૮ -સામાજિક વિગ્નાન
 () . પ્રાથમિક-સી.પી.એડ.શિક્ષક
(.પ્રાથમિક ૧ થી ૫ -(લોઅર પ્રાયમરી)
 (.માધ્યમિક શિક્ષક ભરતીમા -ટાટ મેરીટ
 (. ) માધ્યમિક આચાર્યનુ મેરીટ 
 () . એચ.ટાટ આચાર્યનુ મેરીટ 

પરિણામપત્રક શીટ ધોરણ ૩ થી ૮
NEW_PARINAM_STD 3
NEW_PARINAM_STD 4
NEW_PARINAM_STD 5
NEW_PARINAM_STD 6
NEW_PARINAM_STD 7
NEW_PARINAM_STD 8
·        શાળા છોડીને અન્ય શાળામા જતા બાળકોની વિગત/અન્ય શાળામાથી દાખલ થનાર બાળકોની વિગત રાખવા માટેનુ પત્રક--  Download

·         કર્મચારીની માહિતી સરળતાથી ઃ
સ્ટાફના કર્મચારીની એક વખત ડેટા એન્ટ્રી કર્યા બાદ ગમે ત્યારે આપને કોઇ પણ કર્મચારીની માહિતી સરળતાથી મેળવવી હોય તો મેળવી શકો છો.- આ શીટ બનાવનાર એજ્યુસફર.કોમ- 


વયપત્રક (જી.આર).એલ.સી. પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરવા કિલક કરો
આ જી.આર.મા તમે તમારા અનુકુળ ફોન્ટ રાખી શકશો.(સહયોગી-કુન્જ પ્રાથમિક શાળા) 

· અન્તરસારણી પ્રોગ્રામ-
 ગુજરાતના અને ભારતના સ્થળો એકબીજાથી કેટલા કિમી દુર છે જાણો બસ એક ક્લીક પર-Download
  • પગારબિલ અંતર્ગતના પત્રકો